Kapat
Kapat
Faturalı alacaklarınıza hızlı ve etkin çözüm
Ana Sayfa

Haberler

25-05-2018
Lider Faktoring tarafından 01.12.2017 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFLDFK51826 ISIN kodlu 15.000.000 TL tutarındaki bonoların itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir.

24-05-2018
Şirketimiz 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 26.06.2017 Salı günü saat 14:00'da Lider Faktoring A.Ş.'nin Büyükdere Cad. Maya Akar Center No:100-102 Kat:25 Esentepe ŞİŞLİ/ İSTANBUL adresinde toplanmasına karar verilmiştir. Toplantıya ilişkin davet metni ve bilgilendirme dokümanı şirketimzi internet sitesi ve KAP'ta (www.kap.org.tr) ilan edilmiştir

21-05-2018
TRFLDFKK1812 ISIN kodlu 20.000.000 TL tutarındaki bonoların ihracı tamamlanmıştır. Bonoların vade başlangıç tarihi 21.05.2018 ve itfa tarihi 09.11.2018'dir.

18-05-2018
Lider Faktoring tarafından 20.11.2017 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFLDFK51818 ISIN kodlu 22.000.000 TL tutarındaki bonoların itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir.

04-05-2018
Şirketimiz Yönetim Kurulu, 04.05.2018 tarih ve 2018/13 sayılı kararı ile Şirketimiz ile Credit Suisse AG ve/veya iştirakleri ("Credit Suisse") arasında vadesi 5 yıla ve tutarı 100 milyon ABD Doları'na kadar olmak üzere uzun vadeli finansman işleminin gerçekleştirilebilmesi için her türlü görüşme, iş ve işlemlerin ifası hususunda Yönetimin yetkilendirilmesine  karar vermiştir.

20-04-2018
TRFLDFKE1828 ISIN kodlu 15.000.000 TL tutarındaki bonoların ihracı tamamlanmıştır. Bonoların vade başlangıç tarihi 20.04.2018 ve itfa tarihi 12.10.2018'dir.

20-04-2018
Lider Faktoring tarafından 27.10.2017 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFLDFK41835 ISIN kodlu 15.000.000 TL tutarındaki bonoların itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir.

13-04-2018
TRFLDFKE1810 ISIN kodlu 10.000.000 TL tutarındaki bonoların ihracı tamamlanmıştır. Bonoların vade başlangıç tarihi 13.04.2018 ve itfa tarihi 05.10.2018'dir.

13-04-2018
Lider Faktoring tarafından 27.10.2017 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFLDFK41827 ISIN kodlu 7.500.000 TL tutarındaki bonoların itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir.

06-04-2018
TRFLDFK41918 ISIN kodlu 21.000.000 TL tutarındaki bonoların ihracı tamamlanmıştır. Bonoların vade başlangıç tarihi 06.04.2018 ve itfa tarihi 05.04.2019'dur. 4 Kupon ödemesi gerçekleştirilecek olan bonoların kupon ödeme tarihleri: 1.) 06.07.2018  2.) 05.10.2018  3.) 04.01.2019 4.) 05.04.2019'dur.

Lider Faktoring payları Borsa İstanbul’da (BİST) LIDFA kodu ile işlem görmektedir.

Lider Faktoring A.Ş. ödeme yapmak için tıklayınız

Kurumsal Yönetim İlkeleri

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

AMAÇ

Bu Çalışma Esasları’nın (“Çalışma Esasları”) amacı; Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (“Tebliğ”) doğrultusunda, Lider Faktoring A.Ş.’nin (“Şirket”) kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kurulu’na (“Kurul”) öneriler sunmak üzere kurulan Kurumsal Yönetim Komitesi (“Komite”)’nin görev, yetki, sorumluluk, çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

 Şirket Yönetim Kurulu yapısı dikkate alınarak 04.08.2014 tarih ve 24 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile; Tebliğ ile Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi için öngörülen görevlerin yerine getirilmesi yetki, görev ve sorumluluğu da Kurumsal Yönetim Komitesi’ne bırakılmıştır.

KAPSAM

Bu düzenleme Şirket’in Kurumsal Yönetim Komitesi çalışma, uygulama usul ve esaslarını düzenlemektedir.

KOMİTENİN YAPISI

Komite üyeleri, yönetim kurulu üye seçiminin yapıldığı genel kurul toplantısını takiben  Yönetim Kurulu tarafından görev sürelerine paralel olarak belirlenir, görev dağılımındaki değişikliklere bağlı olarak her zaman değiştirilebilir. Komite, icrada görevli olmayan iki Yönetim Kurulu üyesi ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticisi olmak üzere en az 3 üyeden oluşur. İcra Başkanı/genel müdür Komite’de görev alamaz. 

Komite’nin Başkanı Kurul tarafından bağımsız üyeler arasından atanır. Komite, Başkanlık görevini üstlenen kişinin yokluğunda görev almak üzere bir Başkan Vekili belirleyebilir. 

Yukarıdaki amaç ve kapsam çerçevesinde Komite; faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bedeli Şirket tarafından karşılanmak üzere, bağımsız uzman kişi ya da kuruluşlardan danışmanlık hizmeti alabilir ve gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Komite Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.

ÇALIŞMA ESASLARI

Komite’nin görevlerini etkin bir şekilde yerine getirebilmesini sağlamak amacıyla yılda en az 2 defa toplanması esastır.

Komite, Komite Başkanı veya bir Komite üyesinin talebiyle toplantıya çağrılabilir. Komite telekonferans yoluyla veya herhangi bir başka şekilde de toplanabilir. Fiziki toplantılar şirket merkezinde veya komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu Komite Başkanı tarafından belirlenecek başka bir yerde yapılabilir.

Komite toplantıları Kurumsal Yönetim Sekreteryası (“Sekreterya”) tarafından toplantı öncesinde dağıtılan gündeme bağlı olarak yapılacaktır. Komite toplantılarında alınan kararlar Sekretarya tarafından yazılı hale getirilir, Komite üyelerinin bilgisine sunularak uygunluk alındıktan sonra arşivlenir. Toplantı tutanağında asgari olarak, toplantının yeri ve zamanı, gündem, toplantıda tartışılan konulara ilişkin bilgi ve alınan kararlara yer verilir. Bu bağlamda, her toplantı sonrasında, Komite’nin faaliyetlerine ilişkin yazılı bir rapor, tutanakların bir özetiyle beraber Yönetim Kurulu’na sunulur. Raporların hazırlanması ve saklanmasından Kurumsal Yönetim Sekreteryası sorumludur.

Komite, gerekli gördüğü takdirde, görevlerinden bazılarını iki veya daha fazla üyeden oluşacak bir veya daha fazla alt komiteye devredebilir.  Alt çalışma grubunun oluşturulmasında üye temininde ihtiyaca göre kendi üyelerinin yanı sıra, Kurumsal Yönetim konusunda yeterli tecrübe ve bilgi sahibi kişilerin uzmanlığından yararlanılabilinir.

Komite, toplantı ve karar nisabı, komite üye toplam sayısının salt çoğunluğudur.

Ancak Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen sıklıkta toplanır ve görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. 

Komitenin kararları Yönetim Kurulu’na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu’dur.

GÖREV VE SORUMLULUK

Komite;

a) Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek ve Yönetim Kurulu’na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak,

b) Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin dünya uygulamalarını takip etmek suretiyle, sermaye piyasası mevzuatı ve şirket bünyesine uygun olanların uygulanabilirliğini Yönetim Kurulu’na raporlamak,

c) Kurumsal yönetim ilkelerinin Şirket içerisinde geliştirilmesini, benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak, uygulanmadığını tespit ettiği konularda çalışmalar yapmak suretiyle iyileştirici önerilerde bulunmak,

d) Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün çalışmalarını gözetmek,

e) Sermaye piyasası mevzuatına uygunluk ve tutarlılık açısından kamuya açıklanacak “Kurumsal Uyum Raporu”nu gözden geçirmek,

f) Yönetim Kurulu’nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini Yönetim Kurulu’na sunmak,

g) Yönetim Kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak,

h) Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları Şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlemek ve bunların gözetimini yapmak,

ı) Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu’na sunmak ile görevlendirilmiş olup, kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder, nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kurulu’na aittir.

Komite, bu Çalışma Esasları’nın yeterliliğini gözden geçirip, değerlendirir ve ilgili değişiklik önerilerini onay için Yönetim Kurulu’na sunar.

ÇALIŞMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK

Bu Çalışma Esasları üzerindeki değişiklik önerileri Komite tarafından Yönetim Kurulu’na sunulur. Hazırlanan öneriler, Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında gündeme alınmak suretiyle, karara bağlanır.

YÜRÜRLÜK

Bu Çalışma Esasları ve değişiklikleri, Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Raporu buradan indirebilirsiniz.